Asta o traduceti singuri baieti ca trebuie sa plec o ora sau doua: E o analiza interesanta la ce spun cei trei inalti ofiteri ( oficialitati) din Danemarca…

2
551

Forkullede Tanker: Københavns Politi udtaler sig om rumænsk kultur – [ Translate this page ]

I forbindelse med det brutale mord på en norsk stewardesse på et hotel i København advarer Københavns Politi imod kriminelle rumænere. Det er der i sig selv ikke noget odiøst i. Det interessante er måden det foregår på:

– Rumænerne er skrupelløse. De slår ihjel for et par hundrede kroner. Det er en helt anden kultur, siger Ove Dahl.

Samme erfaring har Rene Hansen, der leder den særlige afdeling for bekæmpelse af kvindehandel i Københavns Politi:

– Jeg vil tro, at rumænere i dag sidder på omkring en tredjedel af gadeprostitutionen i København, siger Rene Hansen til Politiken.

– Pigerne bliver lokket hertil fra Rumænien, og når de så er her, bliver de sendt på gaden. Tjener de for lidt penge, er bagmændene ikke tilbageholdende med at slå dem. Liv betyder ikke det samme for dem som for os, siger han.

Det er sjældent man støder på så ekstrem kulturel essentialisme på så lidt plads, og så endda udtalt af et par politichefer. Ove Dahl tyer til kulturen for at forklare det brutale overfald. Det ligger indlejret i rumænernes kultur ikke at have skrupler over brutal adfærd. Åh ja, det bringer minder om mangen en redegørelse for f.eks. asiaters særlige grusomhed og den slags fra tidligere tider. Jeg er nu ret sikker på at rovmord heller ikke anses for god tone i Rumænien, og det er næppe ‘rumænsk kultur’, som morderen har valgt at bruge på denne særlige måde. Manden har tidligere siddet i fængsel og åbenbart slået en mand ihjel derinde. Ligeledes må man formode, at rumænere, der kommer herop for at begå berigelseskriminalitet ikke er særligt velhavende, og dermed har en eventuel villighed til at anvende vold for at tilegne sig midler nok nærmere at gøre med cost/benefit analyser og sociale forhold end med ‘kultur’. Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om alle de mange sager hvor rumænere har slået folk ihjel herhjemme for ‘et par hundrede kroner’..er der mange af sådanne sager?

Det er ikke første gang Ove Dahl udtaler sig om kultur som årsag. I 2005 udtalte han i forbindelse med drabet på Cafe Rust:

Det ligger os meget på sinde at gøre alt for at beskytte dørmanden, hans nærmeste familie og hans svoger. Vi ved, at det ligger i kulturen i indvandrermiljøet, at der skal ske noget tilbagebetaling

Tak for kaffe (og tak til Simon for link til Uriasposten). Det er vist ikke usædvanligt med hævn i kriminelle miljøer, men her blev det gjort til et særligt kulturelt træk.

 

articol complet aici : http://forkullet.blogspot.com/2010/03/kbenhavns-politi-udtaler-sig-om-rumnsk.html

2 COMENTARII

 1. Charred Thoughts: Copenhagen police said on Romanian culture – [Translate this page]

  In connection with the brutal murder of a Norwegian stewardess in a hotel in Copenhagen Copenhagen Police warn against criminals Romanians. It is in itself nothing sinister in. What is interesting is the way it is at:

  – Romanians are unscrupulous. They kill a couple hundred dollars. It is a completely different culture, „says Ove Dahl.

  Same experience, Rene Hansen, who directs the special department for combating trafficking in women in the Copenhagen Police:

  – I would think that Romanians today sits on approximately one third of street prostitution in Copenhagen, „says Rene Hansen Politiken.

  – The girls are lured here from Romania, and when they are here, they will be posted on the street. They earn too little money, the traffickers do not hesitant to kill them. Life does not mean the same for them as for us, „he says.

  It is rarely encountered such extreme cultural essentialism in so little space, and so even spoken by a few police chiefs. Ove Dahl resort to culture to explain the brutal attack. It is embedded in culture Romanians not to have qualms about brutal behavior. Oh yes, it brings recalls many an explanation of the example. asia the specificities cruelty and stuff from the past. I am now pretty sure that rovmord not considered good form in Romania and it is hardly ‘Romanian Culture’, as the killer has chosen to use in this special way. The man has previously been in prison and apparently killed a man inside. Similarly, one must assume that Romanians who come up here to commit property crime is not particularly wealthy, and therefore a possible willingness to use violence to acquire enough funds to make detailed cost / benefit analysis and social conditions than with ‘ culture ‘. I would also like to hear a little about all the many cases where Romanians have found people to death at home for ‘a couple hundred dollars’ .. there are many such cases?

  It is not the first time Ove Dahl speak about culture as the cause. In 2005 he stated in connection with the murder at Cafe Rust:

  It is very important to us to do everything possible to protect the doorman, his immediate family and his cousin. We know that it is in the culture of the immigrant environment that something must be done repayment

  Thanks for the coffee (and thanks to Simon for the link to Uriasposten). It is certainly not unusual to have revenge in criminal circles, but here it was made to a particular cultural traits.

 2. interesant numai ca : nu toti romanii sufera de acel spirit al turmei cum nici toti danezii nu sunt atata de extremist-nationalisti precum par
  – nu mai faceti acuze tampite la modul TOTI.oare cum va fi atunc cand veti ajunge la mana unui popor „needucat” si vi se va spune : voi nu sunteti suficient de buni.
  – sa ne aducem aminte de hotiile si „personalitatile” daneze care au furat sute de milioane de euro …

Lasă un răspuns