Presa daneza scrie despre exodul prostituatelor romance in vestul Europei

2
253

Rumænske prostituerede finder fliser i Vesten

Købesex. Rumænske prostituerede ender som sexarbejdere i det rige Vesten. Det konkluderer en ny EU-undersøgelse. – Foto: FRANKA BRUNS/AP

Flere og flere immigranter fra tidligere kommunistlande i Europa bliver sexarbejdere i Vesten.

Nok er det verdens ældste erhverv, men i Vesteuropas millionbyer er det et job, der i stadig højere grad overlades til vores østeuropæiske naboer.

Ifølge en EU-rapport stammer antallet af prostituerede i stigende grad fra EU-lande som Rumænien og Bulgarien.

I takt med at flere og flere immigranter søger mod rige lande som Storbritannien, Frankrig og Danmark for at finde lykken, så ender en stor del af dem som sexarbejdere i storbyernes skyggekvarterer.

Mens prostitution i Danmark ikke er ulovligt, det er derimod rufferi og bordelvirksomhed, så er prostitution ulovligt i Rumænien. Således straffes enhver form for sexarbejde ifølge rumænsk straffelov med fængsel i mellem tre måneder og tre års fængsel.

LÆS ARTIKEL Prostituerede finder nye fliser i København

EU-undersøgelsen, som er finansieret af EU-kommissionen, konkluderer, at 12 procent af EU’s prostituerede stammer fra Rumænien, mens syv procent er fra Bulgarien. Det er et skift i forhold til 2006, hvor størstedelen af de østeuropæiske prostituerede var af russisk eller ukrainsk oprindelse.

…….

http://politiken.dk/udland/article888201.ece

2 COMENTARII

 1. Romanian prostitutes find tiles in the West

  Købesex. Romanian prostitutes end up as sex workers in the rich West. It concludes that a new EU study. – Photo: Franka Bruns / AP

  More and more immigrants from former communist countries in Europe are sex workers in the West.

  Probably the world’s oldest profession, but in Western Europe one million cities, it is a job that is increasingly left to our eastern neighbors.

  According to an EU report comes the number of prostitutes is increasingly from EU countries like Romania and Bulgaria.

  As more and more immigrants looking to rich countries like Britain, France and Denmark to find happiness, so ends a great part of them as sex workers in major urban shadow areas.

  While prostitution in Denmark is not illegal, it is however, pimping and brothels, so is prostitution illegal in Romania. Thus punished any form of sex work according to the Romanian Penal Code with imprisonment between three months and three years imprisonment.

  READ ARTICLE Prostitutes find new tiles in Copenhagen

  EU study which is funded by the EU Commission, concludes that 12 percent of EU prostitutes from Romania, while seven percent are from Bulgaria. It is a shift from 2006 when the majority of Eastern European prostitutes were of Russian or Ukrainian origin.

Lasă un răspuns