Se pune de o asociatie a romanilor din Danemarca

13
359

Statutul
§ 1 Nume si locatie
1.1. Numele asociatiei este: Asociatia româno-daneza ASRODANIA
1.2. Asociatia este apolitica , nonprofit si fara apartenenta religioasa
1.3. Asociatia isi desfasoara activitatea  in Danemarca/ Copenhaga

Filiale ale asociatiei

Adunarea generala poate decide infiintarea unor noi filiale ale asociatiei.

§ 2 Scop
Scopul asociatiei este:
– dezvoltarea relatiilor de prietenie dintre comunitatea româna si cea daneza;
– dezvoltarea relatiilor sociale si culturale dintre comunitatea româna si cea daneza;

–  întelegerea reciproca între comunitatea româna si cea   daneza;

– integrarea minoritatii române în societatea daneza;

– pastrarea identitii culturale a comunitatii romane;
– colaborarea cu alte organizatii, care au ca scop prietenia si întelegerea între nationalitati.

-informarea comunitatii despre legislatia daneza

-colaborarea cu statul danez pentru o integrare mai buna a cetatenilor romani

§ 3 Membrii asociatiei:
3.1. Membru activ poate fi orice persoana fizica sau
organizatie care respecta statutul asociatiei,
hotarârile acesteia si are platita cotizatia de
membru la zi, indierent de nationalitate, apartenenta politica si religioasa.

3.2.Drepturile membrilor asociatiei:
a) sa aleaga si sa fie alesi în functiile interne din structura asociatiei, în conditiile prezentului statut si a regulamentului de ordine interioara;
b) sa participe la adunarile generale ale asociatiei si la actiunile organizate de aceasta;
c) sa initieze, sa propuna si sa participe la actiuni în sprijinul realizarii obiectivelor propuse în prezentul statut;
d) sa îsi exprime liber opiniile în interiorul asociatiei cu privire la activitatea asociatiei si a organelor de conducere a asociatiei;
e) sa primeasca la timp si corect toate informatiile pe care asociatia le detine si care îi sunt folositoare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
f) sa beneficieze de sprijin logistic din partea asociatiei în desfasurarea actiunilor care i-au fost încredintate de catre aceasta;
g) pot participa în numele asociatiei, pe baza unui mandat dat de Consiliul Director, la congrese, simpozioane, expozitii, târguri, etc., cu caracter national si international;
h) sa beneficieze de sprijin în cazul deplasarilor în tara si strainatate la congrese, simpozioane, expozitii, târguri etc., daca astfel contribuie la dezvoltarea activitatii asociatiei, cu aprobarea Consiliului Director;
i) sa propuna masuri de îmbunatatire a activitatii asociatiei.

3,3 Obligatii

a) sa respecte prevederile prezentului statut;
b) sa respecte hotarârile luate de catre organele de conducere ale asociatiei, precum si regulamentul de organizare si functionare al asociatiei;
c) sa promoveze si sa apere principiile generale ale asociatiei;
d) sa desfasoare actiuni în sprijinul cresterii prestigiului asociatiei;
e) sa participe la toate activitatile la care sunt convocati si in caz contrar poate delega o pesoana care sa ii reprezinte
f) sa nu desfasoare activitati, care prin natura lor ar cauza daune si ar leza scopurile si îndeplinirea obiectivelor asociatiei;
g) sa informeze conducerea asociatiei despre informatiile primite la conferinte, expozitii, mese rotunde etc, care pot conduce la o dezvoltare a activitatii asociatiei;
h) sa nu actioneze în numele grupului fara acordul Consiliului Director;
i) sa nu denigreze asociatia indiferent de forma în care este facuta denigrarea;
j) sa achite cotizatia de membru, la termenele stabilite.

3.4 Sanctionarea membrilor asociatiei se face de catre Consiliul Director în urmatoarele cazuri:
a) nerespectarea statutului asociatiei si a obligatiilor pe care le are în calitate de membru;
b) nerespectarea regulamentului de ordine interioara;
c) nerespectarea hotarârilor asociatiei;
d) savârsirea unor fapte ilegale, nedemne si neloiale fata de asociatie, membrii acesteia sau societatea civila;
e) activitatea unui membru care aduce atingere imaginii asociatiei, conduita negativa a acestuia, declaratii ce nu fac onoare asociatiei;
f) nu participa timp de 1 an la nici o activitate a asociatiei;
g) neplata cotizatiei anuale;

3.5Sanctiunea se aplica în functie de gravitatea faptei. Sanctiunile ce pot fi aplicate sunt:
a) mustrarea;
b) suspendarea dreptului de vot din cadrul Adunarii Generale pe o perioada determinata;
c) suspendarea calitatii de membru pe o perioada determinata;
d) excluderea.
Sanctiunile vor fi stabilite de membrii Consiliului Director, chiar si în cazul în care cei sanctionati detin functii în asociatie. Abaterea disciplinara va fi dezbatuta în prima sedinta a Consiliului Director, dupa ce aceasta abatere a fost cunoscuta de organul de conducere prin sesizare sau autosesizare. În cazuri urgente se poate convoca sedinta organului de conducere în 10 zile de la depistarea abaterii disciplinare. Hotarârea este luata de Consiliul Director, iar aceasta va fi statutara în cazul votului majoritar. În cazul în care la prima sedinta nu sunt intrunite conditiile qvorumului statutar, se va lua o hotarâre la a II-a sedinta a adunarii generale indiferent de numarul celor prezenti. În ambele cazuri, înainte de a fi luata hotarârea, va fi convocat cel despre a carei sanctionare se hotaraste si va fi ascultat daca acesta doreste sa se apere. În conditiile în care acesta nu raspunde convocarii, se va lua o hotarâre si în lipsa sa, hotarâre ce îi va fi comunicata în orice modalitate, în termen de 10 zile de la pronuntarea deciziei.

3.6 Cotizatia e stabilita la:
– ……….. kr/an adulti
– ……….. kr/an studenti si pensionari
Platibili trimestrial

– gratis pt. copii sub 18 ani
(hotarit la data de ………)

§ 4 Conducerea asociatiei
4.1  Adunarea generala este autoritatea superioara;

4.2.  Adunarea generala se tine semestrial/trimestrial

4.3.  Membrii vor fi informati despre adunarea generala via e-mail, sms, telefon, cu cel putin 10 zile înainte de adunarea generala;

4.4  Propunerile membrilor, care urmeaza a fi dezbatute în adunarea generala, se trimit prin email la
secretariatul asociatiei cu cel putin 10 zile înainte de adunarea generala

4.5.  Adunarea generala ia decizii in conformitate cu voturile exprimate si validate a celor prezenti;
Modificarea statutului si schimbari referitoare la cotizatie se pot face daca 51% din membrii activi prezenti au votat in acest sens.

4.6. Adunarea generala trebuie sa cuprinda urmatoarele puncte:

1. Alegerea conducatorului de sedinta;
2. Votarea ordinii de zi;
3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor;
4. Darea de seama prezentata de presedinte;
5. Alte dari de seama;

6. Raport despre activitatea economica si
prezentarea bugetului;
7. Alte propuneri
8. Alegeri: presedinte, vicepresedinte, secretar, casier, 3 membri plini, 2 membri supleanti, 2 revizori, in conformitate cu prevederile Art. 5.1;
9. Diverse

§ 5 Conducerea asociatiei

5.1. Conducerea asociatiei este formata din sapte membri, care se aleg la doi ani, dupa cum urmeaza: în anii impari se aleg presedintele si secretarul si un membru plin;
Cu aceasta ocazie se alege si un revizor
În anii pari se aleg vicepresedintele, casierul, si doi membrii plini;
Cu aceasta ocazie se alege un revizor

5.2.  Conducerea se întâlneste de cel putin sase ori pe an, sau daca cel putin patru membrii ai conducerii considera ca este necesar si convoaca sedinta cu membrii conducerii.
Presedintele  convoca sedinta de conducere si tot el conduce sedinta. In lipsa presedintelui, convocarea si conducerea sedintei este preluata de vicepresedinte;

5.3  Deciziile în sedintele de conducere se iau cu majoritate simpla a voturilor exprimate si validate. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui se considera dublu;

5.4.  Drept de vot au membrii care au platit cotizatia la zi

§ 6 Adunare generala extraordinara

Adunare generala extraordinara: se convoaca de catre conducerea asociatiei la solicitarea scrisa a cel putin 1/4 din membrii asociatiei.

O adunare generala extraordinara se convoaca cu cel putin trei saptamâni înainte de a avea loc.

§ 7 Anul financiar al asociatiei

Anul financiar al asociatiei: începe la 1 august si se sfârseste la 31 iulie.

§ 8 Controlul financiar

Controlul financiar este efectuat de doi revizori alesi în cadrul adunarii generale. Revizorii se aleg o data la doi ani, in conformitate cu prevederile Art.5.1.

§ 9 Drept de vot

9.1 Fiecare membru al asociatiei are drept individual de vot   –   votantii trebuie sa fie membrii platitori si peste 18 ani
9.2 Cotizatia trebuie sa fie platita cu cel putin 1 saptamâna înainte de adunarea generala.

9.3 Un membru al asociatiei poate delega în scris o alta persoana pentru a-l reprezenta.

9.4 O persoana poate reprezenta prin delegatie scrisa numai un singur membru, in afara de sine însusi.
9.5 Hotarârile asociatiei se iau cu majoritatea simpla a voturilor exprimate si validate ale membrilor
care au confirmat participarea.

§ 10 Membrii de onoare

Adunarea generala poate alege membri de onoare, la propunerea conducerii asociatiei.
Membrii de onoare sunt exonerati de plata cotizatiei anuale si au aceleasi drepturi si datorii ca  ceilalti membri.
Calitatea de membru de onoare se poate retrage cf. §13.

§ 11 Patrimoniu

11.1Patrimoniul initial se constituie din contributiile membrilor fondatori, taxe de înscriere, cotizatii anuale, donatii, sponsorizari, programe de asistenta cu sprijin financiar, administrare de bunuri mobile si imobile, drepturi de autor etc. Valoarea patrimoniului la data constituirii este conform dispozitiilor legale de …………. , numerar depus în contul asociatiei.
11.2 Patrimoniul initial al asociatiei poate fi marit prin modalitatile prevazute de lege, prin dobândirea de donatii, drepturi de autor, bunuri mobile si imobiliare, diferite fonduri de sponsorizare si fonduri obtinute din tara si strainatate, de la persoane fizice sau juridice.
11.3
Mijloacele financiare, precum si patrimoniul asociatiei sunt folosite numai în scopul si pentru realizarea obiectului de activitate prevazut în statut.

§ 12 Incetarea dreptului de membru al asociatiei

12.1    Incetarea dreptului de membru al asociatiei:are loc daca un membru este restant la plata
cotizatiei si nu a platit restanta in cel mult optzile de la primirea unei atentionari scrise din
partea conducerii asociatiei.
12.2    Calitatea de membru se poate relua o data cuachitarea restantei.
12.3   Conducerea asociatiei poate propune adunariigenerale excluderea unui membru, în cazul în
care activitatea acestuia lezeaza interesele asociatiei.
12.4   Excluderea se dezbate în cadrul unei adunarigenerale, pe care conducerea asociatiei are
obligatia sa o convoace, în conformitate cu Art.
6.

§ 13 Dizolvarea asociatiei

13.1   Dizolvarea asociatiei se face daca cel putin treisferturi din numarul membrilor activi voteaza in
acest sens, in 2 adunari generale consecutive.

13.2   Intre cele doua adunari generale consecutivetrebuie sa fie cel putin 3 saptamini. La a doua adunare generala e necesar votul a cel putin 3/4 den numarul membrilor prezenti pentru dizolvarea asociatiei.

13.3    La dizolvarea asociatiei vor intra in vigoare hotaririle adunarii generale referitoare la activele asociatiei.

13.4   Activele asociatiei nu vor fi folosite decit in conformitate cu § 1.2.

§ 14 Schimbari in Statut

Schimbari in prezentul Statut, cu exceptia §. 13, se pot face în cadrul unei adunari generale.

Prezentul statut a fost aprobat in adunarea generala a
membrilor fondatori,  din ………………………..

5

Membri i fondatori:

Nume Adresse

Acesta e un exemplu nu este nimic infiintat si ca atare textul publicat e perfectibil si asteptam comentariile si solutiile dumneavoastra.

Logouri propuse :

 1. cooltext411258692.jpg?w=127&h=34

13 COMENTARII

 1. eu am o idee, sa stabilim o zi si sa ne intalnim si sa votam, candidatii sa se prezinte personal, altfel discuti si te intelegi fata in fata.
  e adevarat ca preotul e nou in danemarca si nu cunoaste inca prea multe despre sistemul danez dar a venit din romania pentru noi astia care am dorit o parohie romaneasca, si asta imi place la el, il admir si respect
  sunt deschisa spre orice propunere cu privire la canditati

 2. da ati inceput cu „dreptul”, preotul presedinte, preotul trebuie sa aiba treaba cu biserica, nu cu altele…incepeti ca in romania, el abia a venit, aveti timp sa pierdeti pana invata el drepturile romanilor in Dk, abia realizeaza si el unde e si voi vreti sa ne reprezinte(si ma repet e preot si tre sa vada de biserica nu k in romania de asociatii si alte aberatii de scos bani!!)…

 3. Mai, cum sa fie un preot presenditele??? Anotonio de ce nu? El a avut initiativa si cred ca are destui ani in spate de trai in dk.
  ASCRDD este greu de retinut, a fi sau a nu fi este mai ok dar cam lung.

 4. Nu ar fi bine sa gasim un nume care sa sune bine si usor in ambele limbi? Un numne usor de retinut, usor de pronuntat pt danezi. Stiu ca se poate argumenta ca e asociatie romaneasca… dar suntem in Danemarca si cu ei vom colabora, la autoritatile lor vom trimite scrisori sau vom suna. Este mult mai usor cand danezului ii este cat de cat familiar termenul sau macar poate sa-l pronunte.
  Voi ce ziceti???

 5. o sa va rugam sa nu mai scrieti astfel de mesaje.
  ultimile 2 mesaje vor fi sterse in cca 1 ora
  Va rugam inca odata sa revenim la un dialog prietenesc si politicos.
  eventual va rugam ignorati acest articol.
  multumim
  redactia danemarca.dk

Lasă un răspuns